Аddress: 211446, Belarus, Vitebsk Region, Novopolotsk, Molodyozhnaya St., 45, building 3
Phone: +375 214 510302; +375 214 510516
Web-site: novopolotsk.museum.by
Email: museumnovopolotsk@yandex.ru